Slide 3

Isifo sentliziyo esizalwa naso sinokunyangeka ukuba sifunyenwe kwangoko